گل آرایی میز شام

گل آرایی میز شام

یکی دیگر از خدمات گل آرایی تشریفات الف گل آرایی میز شام جهت حس متفاوت بودن آن با دیگر میزهای شام برای میهمانان میباشد.