گل آرایی جایگاه عروس و داماد

گل آرایی جایگاه عروس و داماد

جایگاه عروس و داماد معمولاً کانون توجهات است هیچ چیز به اندازه یک جایگاه پر گل زیبا با رنگ های مختلف و کریستال های آویزان نمی تواند جایگاه را عالی جلوه دهد.