کیک عروسی

کیک عروسی

طرح کیک عروسی با هماهنگی هایی که قبلاً با میزبان بعمل آمده از بهترین شیرینی فروشی های پایتخت تهیه و بهمراه موزیک و آتش بازی در شب مراسم توسط عروس و داماد برش و سرو می شود.