کیک

آتش بازی برش کیک

یکی از مراحل سه گانه آتش بازی حین برش کیک میباشد که بعداز ورود عروس و داماد به سالن و در میانه مراسم قبل از شام برگزار می شود.