کندی بار

کندی بار

کندی بار یکی دیگر از مراحل پذیرایی تشریفات الف میباشد.