کاناپه

کاناپه

در اینجا نمونه هایی از کاناپه های مورد استفاده در مراسم را مشاهده می نمایید.