کافی شاپ

کافی شاپ گرم وسرد

یکی دیگر از خدمات تشریفات الف پذیرایی کافی شاپ گرم وسرد از مدعوین می باشد.