چیدمان

چیدمان

هنر چیدمان (Installation art ) یعنی استفاده کردن از مواد و اشیاء و طبیعت جهت با شکوه کردن فضای جشن میباشد.