پذیرایی

تشریفات الف با داشتن تیمی موفق و مجرب با دو دهه سابقه درخشان طبق زمانبندی های هماهنگ شده با عروس و داماد در هر مرحله از پذیرایی ، خدمات فراخور آن لحظه به نحو شایسته ای از مدعوین انجام می دهد .