میوه ممتاز فصل

میوه ممتاز فصل یکی دیگر از موارد پذیرایی تشریفات الف سرو میوه ممتاز فصل با انتخاب میزبان میباشد. که بصورت کوکتل یا روی میز یا ترکیبی از هر دو سرو می شود.