مه یخ خشک

مه یخ خشک

مه یخ خشک حین رقص تانگو همراه با آتش بازی انجام می گیرد.