مهمانی سفارتخانه

میهمانی سفارتخانه

یک رشته قواعد بین المللی ، عادات ، آئینها و سنن جهت برپاداشتن و سامان دادن به مراسم دیپلماتیک وجود دارد. تشریفات دیپلماتیک مجموعه قواعد و مقرراتی است که مشخص کننده معیارهای رفتاری بوده و شامل قوانین مرسوم و آداب و رسوم در جامعه است. میهمانی سفارتخانه یکی دیگر از خدمات تشریفات الف به شما عزیزان می باشد.