صندلی

صندلی

در اینجا نمونه هائی از صندلی های مورد استفاده در مراسم را مشاهده می نمائید.