شیرینی

شیرینی

یکی دیگر از موارد پذیرایی تشریفات الف علاوه برسرو تارت میوه ، سرو شیرینی از بهترین شیرینی فروشی های پایتخت با انتخاب میزبان میباشد.