شمع آرایی خارج سالن

شمع آرایی خارج سالن

شمع در طول قرنها ، هم روشن کننده کلبه فقیرانه مستمندان و هم محفل آرا و زینت بخش بزم ثروتمندان بوده است. در گذشته های دور و در عصر اینترنتی ما هم که انواع و اقسام نورافکنها ، قندیل ها و چلچراغ ها زینت بخش محفل ها شب نشینی ها و بزم آرایی می شوند معی الوصف شمع نهادی از عشق ، ایثار و سر سپردگی و نمایش حالت عاشقانه و شاعرانه است. یکی از دیزاین های تشریفات الف در مجالس که باعث روشن کننده محفل خوشی و نشاط و طرب می شود شمع آرایی خارج مراسم میباشد.