ریسه آرایی

ریسه آرایی

یکی دیگر از دیزاین های تشریفات الف در مجالس که باعث تنوع و باشکوه شدن آن می شود کریستال آرایی می باشد.