حریر

سفره عقد حریر

در این بخش می توانید برخی از سفره های عقد حریر که از نمونه کارهای انجام شده توسط تشریفات الف را مشاهده نمایید.