تانگو

آتش بازی رقص تانگو

یکی از مراحل سه گانه آتش بازی حین رقص تانگو میباشد که بعداز ورود عروس و داماد به سالن و در میانه مراسم قبل از شام برگزار می شود.