تارت میوه

تارت میوه

یکی دیگر از موارد پذیرایی تشریفات الف سرو تارت میوه سر سفره عقد یا بدو ورود میهمانان انجام می گیرد.