آتش بازی ورودی

آتش بازی ورودی

یکی از مراحل سه گانه آتش بازی ورودی میباشد که در حین ورود عروس و داماد به سالن برگزار می شود.