آتش بازی

آتش بازی

در یک مراسم سه مرحله آتش بازی انجام می گیرد که در اینجا می توانید نمونه کارهای انجام شده توسط تشریفات الف را مشاهده نمایید.