آیینه

آیینه

یکی از موارد مورد استفاده در میز میهمانها و دیزاین استفاده از آیینه جهت بازتاب نور شمع آرایی میباشد که در اینجا نمونه هایی از آن را مشاهده می نمایید.